Follow us on facebook Watch our video

The Club

info:
H μεγαλύτερη συνάντηση των club όλης της χώρας. Για 3 μέρες τα club αυτοκινήτου από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα δώσουν το παρόν σε ένα πραγματικά μοναδικό event, που θα μείνει αξέχαστο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 6 αυτοκίνητα από κάθε club τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν στην περίοδο της έκθεσης χωρίς καμία επιβάρυνση. Δηλώστε συμμετοχή στο email smbros@otenet.gr
The Club #1The Club #2The Club #3The Club #4The Club #5

cl2

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραμείνουν στον χώρο του show καθ’ όλη τη διάρκεια του. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στον χώρο το αργότερο έως τις 20 Μαίου 2016 στις 13:00, ενώ θα μπορούν να αποχωρήσουν ΜΟΝΟ την Κυριακή 22 Μαίου 2016, με την επίσημη λήξη του Show στις 22:00 και μετά από υπόδειξη του διοργανωτή.

2. Το αυτοκίνητο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ εάν δεν έχει παραδοθεί στον Διοργανωτή υπογεγραμμένη η παρούσα φόρμα, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας.

3. Ο διαθέσιμος χώρος και η τοποθέτηση των αυτοκινήτων είναι αυστηρά προκαθορισμένος και δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός αν ο Διοργανωτής υποδείξει διαφορετικά.

4. Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραδοθούν στον Διοργανωτή καθαρά και σε καλή κατάσταση. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εισόδου σε αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη εμφάνιση για έκθεση κοινού. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο σε αυτοκίνητα που θα έχουν διαρροή λαδιών ή άλλων υγρών.

5. Ο Συμμετέχων Ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ΚΑΙ ΜΟΝΟ δικαιούται – στα πλαίσια της άνευ ανταλλάγματος φιλοξενίας του τελευταίου – πάσο εισόδου στον εκθεσιακό χώρο, το οποίο θα παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι από τη Γραμματεία της έκθεσης .

6. Απαγορεύονται αυστηρά τα πάσης φύσεως αυτοκόλλητα. Όπου υπάρχουν τέτοια θα επικαλύπτονται με αυτοκόλλητα της διοργάνωσης. Εξαίρεση αποτελούν αυτοκίνητα εκθετών τα οποία διατηρούν το δικαίωμα να έχουν αυτοκόλλητα της εταιρείας τους σε κάθε διάσταση. Οι συμμετέχοντες, υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετήσουν προωθητικά αυτοκόλλητα στα αυτοκίνητα τους σε περίπτωση που αυτό θα ζητηθεί από τον Διοργανωτή.

7. Ο Διοργανωτής και κάθε εταιρία έλκουσα από αυτόν, διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφησης και δημοσίευσης άνευ χρονικού και ποσοτικού περιορισμού και άνευ ανταλλάγματος, στον Τύπο ή σε διαφημιστικά έντυπα του εν λόγω αυτοκινήτου, του προσώπου του ιδιοκτήτη του και της συμμετοχής του και της παράθεσης στοιχείων που αφορούν το αυτοκίνητο, τις τεχνικές βελτίωσής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

8. Δεν επιτρέπεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο η αλλαγή ή η εμφάνιση άλλου αυτοκινήτου στο T.T.Sπέραν αυτού που έχει δηλωθεί, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοργανωτή.

9. Η πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου από τους Συμμετέχοντες στην έκθεση απαγορεύεται.

10. Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να διατηρούν τις εκπομπές των ήχων τους σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι παρευρισκόμενοι στο Show και με σεβασμό προς τους λοιπούς εκθέτες. Η ένταση του ήχου έχει καθοριστεί από τον Διοργανωτή στο maximum των 85 DB στην πηγή. Η προαναφερόμενη υποχρέωση αφορά τη λειτουργία των ηχητικών συστημάτων, είτε αυτά είναι εγκατεστημένα σε αυτοκίνητα, είτε σε περίπτερο. Τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα ηχοσυστήματά εντός του περιπτέρου 17. Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε είδος διαφημιστικής / προωθητικής ενέργειας χορηγού, εταιρίας ή / και νομικού προσώπου σε γραπτή ή άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών εντύπων, αυτοκόλλητων, πανό κλπ στους χώρους του. Εξαίρεση αποτελούν οι εκθέτες του εσωτερικού χώρου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν το event με προωθητικές ενέργειες που θα έχουν εγκριθεί από τον Διοργανωτή .

11. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να τοποθετήσουν ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ φερόμενη τέντα [1 τέντα για 1 αυτοκίνητο, προτείνεται διάσταση 3×3] η οποία δεν επιτρέπεται να φέρει οποιοδήποτε λογότυπο, εκτός αν έχει δοθεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον Διοργανωτή.

12. Κατά τη διάρκεια του Show δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στον χώρο που παραχωρείται στους Συμμετέχοντες όπως τρύπημα τσιμέντου, κόψιμο γρασιδιού, χρήση νερού ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που αποτελεί ιδιοκτησία του εκθεσιακού χώρου.

13. Για οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις του Τ.Τ.S περιβάλλοντα χώρου, ευθύνονται αποκλειστικά οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και βαρύνονται με την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών οποιασδήποτε μορφής. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλη δράση, τρομοκρατική ενέργεια ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα προερχόμενο από τη λειτουργία της έκθεσης (παρουσία κοινού) καθ’ όλη τη διάρκειά της.

14. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε, από τους Συμμετέχοντες, επέμβαση στα βασικά στοιχεία δομής και σε κάθε άλλο υλικό ή αντικείμενο που παραχωρείται σε αυτούς.

15. Απαγορεύεται η από τους Συμμετέχοντες τοποθέτηση ή / και χρησιμοποίηση εκρηκτικών, καυστικών και άλλων επικίνδυνων υλικών εντός των εκθετηρίων χώρων τους καθώς και το άναμμα φωτιάς.

16. Τα αυτοκίνητα που θα εκτίθενται απaγoρεύεται να κυκλοφορούν / μετακινούνται στον χώρο κατά τη διάρκεια του show.

17. Η υπογραφή του παρόντος σημαίνει την πλήρη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων από τον / τους υπογράφοντες.

18. Για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν από το παρόν συμφωνητικό υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Contact

  • Vag Comment
  • Ανδριανοπούλου Σοφία
  • Στ.Δραγουμάνου 10
  • Τ.Κ 54629
  • Θεσσαλονίκη
  • Tel: +30 2310 330 500